Shin Ultraman (2022)

Shin Ultraman (2022)

August 8, 2023 D. of Nowhere 0

MOVIE DETAILS • Name: Shin Ultraman • Year: 2022 • Country: Japan • Director: Shinji Higuchi • Main cast: Takumi Saitô, Masami Nagasawa, Hidetoshi Nishijima, […]

My Rating: 6
First Contact (2023)

First Contact (2023)

June 13, 2023 D. of Nowhere 0

MOVIE DETAILS • Name: First Contact • Year: 2023 • Country: USA • Director: Bruce Wemple • Main cast: Anna Shields, James Liddell, Chris Cimperman, […]

My Rating: 5,5